Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 45cm
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công Suất: 50W
– Kích thước: 50 x 35 x 50.

Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 40cm
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công suất: 45W
– Kích thước:

Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 45cm
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công suất: 55W
– Kích thước: 50 x 30 x 50

Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 40cm
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công Suất: 45W
– Kích thước: 30 x 45 x 110.

Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 45cm
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công suất: 55W
– Kích Thước:

Mã:: B403T
Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 40cm
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công suất: 45W
– Kích thước:

Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 40cm.
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công suất: 45W.
– Kích thước: 30 x 45 x 90.

Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 40cm.
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công suất: 45W.
– Kích thước: 45 x 30 x 70.

Mã:: B302CN
Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 35cm.
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công suất: 40W.
– Kích thước: 40 x 30 x 55.

Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 35cm.
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công suất: 40W.
– Kích thước: 40 x 30 x 55.

Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 45cm.
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công suất: 55W.
– Kích thước: 50 x 30 x 120.