Mã:: QF-1000
Giá: Liên hệ
Mã:: QF-600
Giá: Liên hệ
Mã:: MA-8900
Giá: Liên hệ

– Công suất sử dụng 64 senken.
– Biến thế hạ áp 25A x2.
– Điện áp sử dụng 220V / 50~60Hz.
– Công suất ngõ ra 3200W x2CH.

Mã:: MA-8800
Giá: Liên hệ

– Công suất sử dụng 56 senken.
– Biến thế hạ áp 25A x2.
– Điện áp sử dụng 220V / 50~60Hz.
– Công suất ngõ ra 2800W x2CH.

Mã:: MA-9200
Giá: Liên hệ

– Công suất sử dụng 64 senken.
– Biến thế hạ áp 25A x2.
– Điện áp sử dụng 220V / 50~60Hz.
– Công suất ngõ ra 4600W x2CH.

Mã:: NK-8200
Giá: Liên hệ

– Công suất sử dụng 56 senken.
– Biến thế hạ áp 25A x2.
– Điện áp sử dụng 220V / 50~60Hz.
– Công suất ngõ ra 4100W x2CH.

Mã:: MA-7200
Giá: Liên hệ

– Công suất sử dụng 40 senken.
– Biến thế hạ áp 20A x2.
– Điện áp sử dụng 220V / 50~60Hz.
– Công suất ngõ ra 3600W x2CH.

Mã:: NK-4800
Giá: Liên hệ

– Công suất sử dụng 48 senken.
– Biến thế hạ áp 30A x2.
– Điện áp sử dụng 220V / 50~60Hz.
– Công suất ngõ ra 2400W x2CH.

Mã:: NK-3200
Giá: Liên hệ

– Công suất sử dụng 32 senken.
– Biến thế hạ áp 25A x2.
– Điện áp sử dụng 220V / 50~60Hz.
– Công suất ngõ ra 1600W x2CH.

Mã:: NK-3600
Giá: Liên hệ

– Công suất sử dụng 40 senken.
– Biến thế hạ áp 30A x2.
– Điện áp sử dụng 220V / 50~60Hz.
– Công suất ngõ ra 1800W x2CH.

Mã:: NK-1850
Giá: Liên hệ

– Công suất sử dụng 24 senken.
– Biến thế hạ áp 20A x2.
– Điện áp sử dụng 220V / 50~60Hz.
– Công suất ngõ ra 1200W x2CH.