Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sừ dụng 8 senken nhỏ.
– Công suất ngõ ra 200W x2ch

Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sử dụng 12 senken.
– Công suất ngõ ra 350W.

Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sử dụng 12 senken.
– Công suất ngõ ra 280W x2CH.

Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sử dụng 16 senken.
– Công suất ngõ ra 300W x2CH.

Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sử dụng 12 senken (PRO-7612).
– Công suất ngõ ra 300W x2CH.

Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sử dụng 16 domino.
– Công suất ngõ ra 200W x2CH.

Mã:: PRO-7700A
Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sử dụng 12 domino.
– Công suất ngõ ra 200W x2CH.

Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sử dụng 12 domino.
– Công suất ngõ ra 200W x2CH (4 Ohm).

Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sử dụng 8 domino.
– Công suất ngõ ra 200W x2CH (4 Ohm).

Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sử dụng 8 domino.
– Công suất ngõ ra 200W x2CH (4 Ohm).

Giá: Liên hệ

– Mặt nhôm 4 mic.
– Công suất sử dụng 12 senken.
– Công suất ngõ ra 280W x2CH .